Vanliga frågor (FAQ)

 1. Vad är en grupptalan?
 2. Vad handlar denna grupptalan om?
 3. Hur vet jag om jag är en grupptalanmedlem?
 4. Vad innebär certifiering?
 5. Vad är en uppgörelse?
 6. Vilken uppgörelse har nåtts inom ramen för denna grupptalan?
 7. Varför har en uppgörelse nåtts?
 8. Vad händer framöver?
 9. Vad är ett ansökningsformulär?
 10. Varför måste jag fylla i ett ansökningsformulär?
 11. Hur lång tid har jag på mig att lämna in ett ansökningsformulär?
 12. Hur lämnar jag in ett ansökningsformulär?
 13. Hur fördelas uppgörelsebeloppet?
 14. När fördelas uppgörelsebeloppet?
 15. Hur betalas juridiska ombud (inom ramen för grupptalan)?
 16. Vad behöver jag vid denna tidpunkt?
 17. Vilka är de juridiska ombuden (gruppombud) som arbetar på denna grupptalan?
 1. Vad är en grupptalan?

  En grupptalan är en talan som väckts av en eller fler personer på uppdrag av en större grupp människor, bolag eller enheter (kända som “grupp” eller “medlemmar i grupptalan”) vars anspråk delar gemensamma juridiska problem.

  En grupptalan är ett kostnadseffektivt sätt för en grupp människor med gemensamma juridiska intressen att fullfölja en rättsprocess. Den gör det möjligt för gruppen att dra nytta av ett juridiskt mål utan att behöva spendera sina egna pengar på rättsliga- och andra kostnader och utan att behöva hantera samtliga steg och förpliktelser som hänför sig till deras egna rättsliga ärende. En grupptalan ställer krav på “certifiering” från en domstol i Kanada för att avgöra gemensamma juridiska problem för gruppens räkning.

  Top

 2. Vad handlar denna grupptalan om?

  I 2013 inleddes ett rättsförfarande i Ontario av gruppombud (“talan”) på uppdrag av samtliga personer och enheter, oavsett var de är hemmahörande eller har sitt säte, som förvärvat värdepapper i Northland Resources S.A. mellan 1 april 2012 och 23 januari 2013 (“grupptalanperioden”) och som innehar vissa eller samtliga sådana värdepapper den 23 januari 2013 (“grupptalanmedlemmar”).

  I talan påstås att svaranden har åsidosatt Ontario Securities Act, common law i Ontario och/eller tillämplig norsk lag genom att lämna väsentligen missvisande uppgifter och göra utelämnanden till offentliga investerare och/eller brista i att i läglig tid avslöja väsentliga kostnadsökningar och överskridanden som hänför sig till Kaunisvaara-projektet. Parter som innehar Northlands börsnoterade värdepapper har gjort anspråk på skadestånd.

  Top

 3. Hur vet jag om jag är en grupptalanmedlem?

  Såvida du inte valt att utesluta dig själv genom att “frånträda” från talan är du automatiskt en grupptalanmedlem när du förvärvat värdepapper i Northland Resources S.A. mellan 1 april 2012 och 23 januari 2013 och du innehar vissa eller samtliga sådana värdepapper den 23 januari 2013.

  Deadline för att frånträda var den 30 december 2022.

  Grupptalanmedlemmar är bundna till villkoren i förlikningen, vilket omfattat möjligheten att lämna in en ansökningsblankett för förlikningsbetalning. Tidsfristen för att lämna in ett anspråk var den 15 december 2023. Anspråk som lämnas in efter detta datum betraktas som sena och kanske inte godkänns.
  Om du är grupptalanmedlem och inte har lämnat in ett ansökningsformulär är du fortfarande bunden av villkoren i förlikningen, men kan inte få några pengar tillbaka.

  Top

 4. Vad innebär certifiering?

  Domstolen har “certifierat” talan för uppgörelseändamål vilket innebär att domstolen har ansett att rättsprocessen är lämplig att fullfölja som grupptalan för uppgörelseändamål.

  Certifiering är inte ett beslut som avser omständigheterna i målet.

  Top

 5. Vad är en uppgörelse?

  En uppgörelse äger rum när parterna i tvisten överenskommer att lösa tvisten mellan dem i enlighet med villkor som fastslås genom förhandling.

  Top

 6. Vilken uppgörelse har nåtts inom ramen för denna grupptalan?

  I det här fallet har en uppgörelse nåtts med svarandena där 7 550 000 EURO kommer att betalas till förmån för grupptalanmedlemmar (“uppgörelsen”). Uppgörelsemedel kommer, i enlighet med villkor i svarandens försäkringar, att betalas i EURO.

  I utbyte mot betalning av uppgörelsen kommer svarandena i sin helhet och slutgiltigt att befrias från anspråk som framlagts mot dem med avseende på fakta och frågor som påståtts eller som hade kunnat påstås inom ramen för talan. Uppgörelsen innebär inte att svarandena vitsordar ansvar, fel eller culpa. Den är istället en kompromiss med avseende på tvistiga fordringar. Uppgörelsen är ett slutligt avgörande av samtliga frågor som omfattas av talan.

  En kopia av överenskommelse om uppgörelse kan hittas här.

  Top

 7. Varför har en uppgörelse nåtts?

  Northland försattes in konkurs 2014. Bolaget bedriver inte längre verksamhet och saknar tillgångar efter ett konkursförfarande. Vad som återvunnits inom ramen för uppgörelsen är betalbart från särskilda begränsade värdepappersrelaterade försäkringsskydd som etablerats före konkursen. Vad som återvunnits inom ramen för uppgörelsen omfattar den yttersta gränsen för Northlands värdepappersrelaterade försäkringsskydd (fem (5) miljoner EURO) plus det fullständiga belopp som avser svarandens styrelseledamöters och tjänstemäns beräknade exponering i enlighet med de ansvarsgränser som framgår av Ontario Securities law och belopp för rättsliga kostnader för delgivning och administration.

  Alternativet till uppgörelse är att bestrida grupptalanförfarandet genom processuella steg och rättegång. Ett rättsförfarande innebär tvivelaktigt försening och risk. I den här rättsprocessen finns en risk för att målet misslyckas, däribland faktabaserad komplexitet, rättslig- och jurisdiktionsosäkerhet och procedurmässiga överväganden som kan påverka målets omfattning och storlek.

  Även om talan skulle vara fullständigt framgångsrik är det sannolikt att svarandena saknar tillgångar eller responsivt försäkringsskydd som skulle kunna betala något mer än vad uppgörelsen innebär. Det finns i själva verket potentiella resultat när målet skulle kunna vara framgångsrikt vid en sakprövning och svarandenas försäkringsskydd frångås, inte svarar alls eller urholkas till en värdenivå som är lägre än vad som återvunnits inom ramen för uppgörelsen.

  Top

 8. Vad händer framöver?

  Grupptalanmedlemmarna hade fram till den 15 december 2023 på sig att lämna in ett ansökningsformulär för att ansöka om en förlikningsbetalning. Den av domstolen godkända fordringsförvaltaren utvärderar nu de inlämnade anspråken.
  Anspråk som lämnas in efter tidsfristen den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet, och/eller ytterligare domstolsbeslut.

  För att skicka in ett sent ansökningsformulär online, ber vi dig vänligen klicka här. För att motta en papperskopia av ansökningsformuläret ber vi dig vänligen kontakta den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren.

  Top

 9. Vad är ett ansökningsformulär?

  Ett ansökningsformulär är en handling där berättigade grupptalanmedlemmar ombetts att lämna upplysningar avseende köp- och försäljning av deras Northland-aktier under grupptalanperioden.

  Endast berättigade grupptalanmedlemmar som lämnar in ett ansökningsformulär kommer att beaktas för att erhålla ersättning från uppgörelsen.

  Tidsfristen för att skicka in ett ansökningsformulär var den 15 december 2023. Anspråk som lämnas in efter tidsfristen den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet, och/eller ytterligare domstolsbeslut. 

  För instruktioner om hur du lämnar in ett sent ansökningsformulär, ber vi dig vänligen klicka här.

  För att skicka in ett sent ansökningsformulär online ber vi dig vänligen klicka här. För att motta en papperskopia av ansökningsformuläret, ber vi dig vänligen kontakta den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren.

  Top

 10. Varför måste jag fylla i ett ansökningsformulär?

  Berättigade grupptalanmedlemmar måste lämna in ett ansökningsformulär i syfte att lämna upplysningar om hur många berättigade aktier de köpt och/eller sålt under grupptalanperioden. Antalet berättigade aktier gör det möjligt för den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren att beräkna vilken andel av uppgörelsefonden som varje grupptalanmedlem har rätt till.

  Om en grupptalanmedlem underlåter att lämna in ett ansökningsformulär har han eller hon inte rätt till några medel ur uppgörelsen.

  Tidsfristen för att lämna in en ansökningsblankett var den 15 december 2023. Anspråk som lämnas in efter den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet och/eller ytterligare domstolsbeslut. 

  Top

 11. Hur lång tid har jag på mig att lämna in ett ansökningsformulär?

  Ansökningsperioden löpte under fyra (4) månaders tid mellan 15 augusti 2023 till 15 decmber 2023.

  Sena ansökningar som mottagits efter att tidsfristen löpt ut 15 december 2023 kanske inte godkänns och kommer att behandlas enligt den av domstolen utsedda fordringsförvaltarens gottfinnande och/eller med förbehåll för domstolens godkännande.

  Top

 12. Hur lämnar jag in ett ansökningsformulär?

  Ett ansökningsformulär kan lämnas in online genom ansökningsportalen.

  Ett ifyllt och avslutat ansökningsformulär kan alternativt skickas in via post, poststämplat på eller före 15 december 2023, adresserat till fordringsförvaltaren:

  Northland Resources S.A., grupptalan
  c/o RicePoint Administration Inc.
  P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3

  Instruktioner om hur man lämnar in ett ansökningsformulär kan hittas här.

  För att motta en papperskopia av ansökningsformuläret ber vi dig vänligen kontakta den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren.

  Sista ansökningsdag var den 15 december 2023. Anspråk som lämnas in efter tidsfristen den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet, och/eller ytterligare domstolsbeslut. 

  Top

 13. Hur fördelas uppgörelsebeloppet?

  Uppgörelsebeloppet kommer att fördelas i enlighet med den av domstolen godkända fördelningsplanen.

  Fördelningsplanen har utformats för att tillämpa en formel som betalar en proportionerlig andel av nettouppgörelsefonden till varje gruppmedlem med ett framgångsrikt anspråk baserat på deras gemensamma indata. Uppgörelseindatavärden omfattar poster som antalet aktier som köpts under grupptalanperioden, priset som betalats för sådana aktier, och uppgörelsepriset som återvunnits efter grupptalanperioden i förekommande fall.

  En kopia av fördelningsplanen kan hittas under fliken Dokument.

  Gruppmedlemmar som har lämnat in ett ansökningsformulär kommer att få upplysningar om resultaten av deras inlämnade ansökningsformulär av den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren inklusive deras uppgörelsebelopp i förekommande fall.

  Berättigade gruppmedlemmar uppmuntras att regelbundet kontrollera sina inkorgar, däribland skräp/spam för eventuella meddelanden från fordringsförvaltaren. Anspråk som lämnats in via post och utan en e-postadress bör regelbundet kontrollera postförsändelser för meddelanden från fordringsförvaltaren.

  Top

 14. När fördelas uppgörelsebeloppet?

  Uppgörelsefonder kommer att fördelas mellan berättigade gruppmedlemmar med ett framgångsrikt anspråk när samtliga fordringar har granskats av den av domstolen utsedda fordringsförvaltaren.

  Processen med att granska fordringar förväntas ta flera månader men kommer i slutändan att bero på vilken slags fordringar som mottagits och deras volym.

  Top

 15. Hur betalas juridiska ombud (inom ramen för grupptalan)?

  Du behöver inte betala juridiska ombud som arbetar med talan ur egen ficka.

  De juridiska ombuden har inte betalats för något arbete sedan 2013 då talan inleddes. De har överenskommit ett retaineravtal med företrädaren för klaganden varigenom de tillhandahåller juridiska tjänster till stöd för talan i enlighet med ett resultatberoende arvode. Det innebär att de har samtyckt till att tillhandahålla samtliga juridiska tjänster inom ramen för denna komplexa och långvariga process utan någon garanti om att de kommer att erhålla betalning för sitt arbete. De har vidare samtyckt till att betala och att bära väsentliga omkostnader (dessa kallas “utbetalningar” och de omfattar bland annat kostnaden för särskilda sakkunniga, rese- och utredningskostnader). Genom att bära sådana kostnader har gruppombud undvikit behovet av att involvera och bekosta en tredje part som finansierar rättstvisten vilket i annat fall skulle vara nödvändig för att ge ekonomiskt stöd till målet.

  Gruppombud har samtyckt till att de enbart betalas för sina tjänster och för utlägg de ådragit sig om denna talan är framgångsrik. De har vidare samtyckt till att deras avgifter och utlägg betalas från eventuella pengar som är föremål för återvinning inom ramen för rättsförfarandet.

  Domstolen har godkänt gruppombudets begäran att få betalt för sina rättegångskostnader vilket utgör 30 % av uppgörelsemedlen plus återbetalningar av betalningar som ådragits och tillämpliga skatter. Godkända gruppombudsavgifter, utbetalningar och tillämpliga skatter kommer att betalas från uppgörelsefonderna.

  En kopia av domstolens beslut vari gruppombudens rättegångskostnader och utbetalningar godkänts kan hittas under fliken Dokument.

  Top

 16. Vad behöver jag vid denna tidpunkt?

  Berättigade grupptalanmedlemmar hade fram till den 15 december 2023 på sig att lämna in ett ansökningsformulär. Anspråk som lämnas in efter tidsfristen den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet, och/eller ytterligare domstolsbeslut. 

  För ytterligare information om hur man lämnar in ett sent ansökningsformulär ber vi dig se FAQ 12.

  Om du redan har lämnat in ett ansökningsformulär och underlag behöver du inte göra något ytterligare just nu.

  Vänligen meddela fordringsförvaltaren om din post- eller e-postadress ändras.

  Om ytterligare uppgifter eller handlingar bedöms nödvändiga tar fordringsförvaltaren kontakt med dig.

  Vänligen kontrollera regelbundet din inkorg inklusive din skräp/spam och/eller post för kommunikation från fordringsförvaltaren avseende din ansökan.

  Top

 17. Vilka är de juridiska ombuden (gruppombud) som arbetar på denna grupptalan?

  Arbetsledare och företag
  : Northland Resources S.A., grupptalan
  4 Covent Market Place
  London, ON N6A 1E2
  Email: [email protected]
  Avgiftsfritt: 1-855-814- 4575 anknytning 107
  Fax: 1-226-884-5340

  Top